OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.jukl.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.jukl.cz je obchodní firma BYLINÁŘSTVÍ - KOŘENÁRSTVÍ s.r.o., se sídlem Polička, Sádek 98, PSČ 572 01, IČ 26011697, DIČ CZ26011697, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v části C, vložka 20025. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. čís. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. čís. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. čís. 89/2012 Sb.).

 

Vymezení pojmů

Prodávající obchodní společnost BYLINÁŘSTVÍ - KOŘENÁRSTVÍ s.r.o., se sídlem Polička, Sádek 98, PSČ 572 01, IČ 26011697, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím je zákazník našeho internetového obchodu. Platná právní úprava rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je kupující, který není spotřebitel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran.
 

Uzavření kupní smlouvy:

 • Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách prodávajícího www.jukl.cz vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř, služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem udělením souhlasu a dokončením objednávky kupujícím – spotřebitelem v internetovém obchodě www.jukl.cz, tzn. doručením závazné objednávky spotřebitele prodávajícímu, tím mezi účastníky vznikají vzájemná práva a povinnosti. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení vliv nemá. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, udělením souhlasu a dokončením objednávky v internetovém obchodě www.jukl.cz se objednávka kupujícího stává návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena doručením závazného potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího, a to formou mailové zprávy s vyžádáním potvrzení o přijetí zprávy kupujícím.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Reklamace je řízení, které zajišťuje práva kupujícího v případě vadného plnění a uplatnění práv kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady a ze záruky za jakost.


 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující upozorněn před uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky, na e-shopu jsou ceny uvedeny včetně DPH. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je prodávajícím archivována a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) při uzavírání kupní smlouvy jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, tyto náklady si kupující hradí sám a nejsou součástí ceny objednaného zboží.


 

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží dopovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel nejlépe písemně kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy, pokud možno i s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení kupní ceny.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat do sídla prodávajícího, nebo na adresu provozovny Komenského 234, 572 01 Polička, nebo na adresu elektronické pošty bylinarstvi@jukl.cz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. V případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží nese spotřebitel. Spotřebitel také ponese náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní poštou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Dle ust. § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Doba pro uplatnění práva z vadného plnění a záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba zboží činí 24 měsíců, záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu, v návodu k němu připojeném nebo v reklamě vyznačena v souladu s jinými právními předpisy doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost a záruka zaniká uplynutím této doby.

V případě výměny zboží v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.


 

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky se kupujícímu doporučuje překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu zboží či neúplnost zásilky, kupující by měl za přítomnosti dopravce do přepravních dokladů zapsat záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít.


 

Uplatnění a vyřízení reklamace

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží vadu v době uplatnění práva z vadného plnění nebo v průběhu záruční doby, má právo na reklamaci. Reklamované zboží včetně kopie dodacího listu a uplatnění reklamce kupující zašle nebo osobně doručí na naši adresu:

BYLINÁŘSTVÍ - KOŘENÁRSTVÍ s.r.o.,
Komenského 234
572 01 Polička

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:
Marcela Běhounová
tel: 461 721 800
Provozní doba: 8:00 - 16:30 (pracovní dny)

Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i v sídle společnosti prodávajícího.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci, vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem, nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


 

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením kupní smlouvy dává prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.


 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy bylinarstvi@jukl.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího prodávající zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, spotřebitel se může se stížnosti obrátit na odbor obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Polička. Dozor nad dodržováním zákona na ochranu spotřebitele čís. 634/1992 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014

 
 

Oznámení o odstoupení od smlouvy


 

- Adresát: BYLINÁŘSTVÍ - KOŘENÁRSTVÍ s.r.o., se sídlem Polička, Sádek 98, PSČ 572 01, tel.č. 461 721 800, e-mail: bylinarstvi@jukl.cz


- Oznamuji/oznamujeme(*),   že   tímto   odstupuji/odstupujeme(*)   od   smlouvy   o   nákupu   tohoto zboží(*):


- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)


- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů


- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů


- Číslo prodejního dokladu(1):


- Číslo objednávky(1):


- Kupní cena má být vrácena(1):

 

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: …............/......


- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


- Datum:


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

(1) – nepovinný údaj, jehož uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku


 
V Sádku dne 1. ledna 2014


  
BYLINÁŘSTVÍ-KOŘENÁŘSTVÍ s.r.o.
Bohumil Jukl, jednatel
Žádná položka