1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace BYLINÁŘSTVÍ - KOŘENÁŘSTVÍ s.r.o., se sídlem Polička, Sádek 98, PSČ 572 01, IČ 26011697, spisová značka C 20025 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „prodávající“) jsou vydávané dle §1751 ost. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.jukl.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4. Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou podnikatelem i nepodnikatelem, nebo právnickou osobou.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.jukl.cz v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace prodeje zboží v internetovém obchodě https://www.jukl.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Cena uvedená u zboží je cenou konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě.

2.3. Internetový obchod také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4. Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu.

2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6. Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení apod.) na straně kupujícího hradí kupující sám.

2.7. Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

kupující „vloží“ objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Do košíku“, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě.

kupující „vloží“ objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Do košíku“, bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku – objednávka zavazující k platbě“. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a při kliknutí na tlačítko „Dokončit objednávku – objednávka zavazující k platbě“ vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a souhlas se zpracováním osobních údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2.9. Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.10. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce.

2.11. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://www.jukl.cz.

3. Cena

3.1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou může kupující uhradit těmito způsoby:

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate Payments, a.s.

bezhotovostně platební kartou

bezhotovostně platbou převodem na bankovní účet prodávajícího 1286213339/0800 vedený u České spořitelny a.s.

hotově při osobním odběru na prodejně prodávajícího,

v hotovosti na dobírku při převzetí od dopravce v místě určeném kupujícím v objednávce.

3.2. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny na účet prodávajícího. V případě, že kupující závazek nesplní je prodávající oprávněn objednávku kupujícího stornovat a zboží nedodat.

3.4. Dle ustanovení §1820 odst.1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním nelze považovat jako zálohu.

3.5. Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinaci slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.6. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím přiložen k zásilce. Při platbě na dobírku je daňový doklad vyhotoven při předání zásilky dopravci.

3.7. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.

4. Dodání zboží

4.1. Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2. Zaplacením zboží nabývá kupující vlastnické právo. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Zákaznický účet

5.1. Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě, že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží bez registrace.

5.2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

5.3. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel internetového obchodu uchovává přístupové údaje k účtu kupujícího v šifrované formě.

5.4. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 24 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

5.6. Provozovatel internetového obchodu není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má v souladu s §1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Vrácení peněžních prostředků se vztahuje pouze na zboží, nikoliv na službu (jako např. refundace zásilky, prodloužená záruka, prodloužená lhůta pro odstoupení apod.).

6.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

6.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

5.9. Na zboží vrácené nad rámec zákonné lhůty (14 dní) si prodávající vyhrazuje podmínku, že toto zboží nesmí být použité, s prošlou exspirací, částečně či zcela spotřebované nebo poškozené nad rámec běžné kontroly zboží po jeho převzetí. Pro ostatní podmínky odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě platí body 5.1. až 5.8. těchto obchodních podmínek.

5.10 Zakoupené poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukázky není vratný.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese BYLINÁŘSTVÍ-KOŘENÁŘSTVÍ s.r.o., Sádek 58, 572 01 Polička nebo osobně na naší prodejně v Poličce: Komenského 234, 572 01 Polička.

6.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

6.9. Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník. Při uznání vadného zboží, náklady hradí prodávající.

6.10. Prodávající je povinen posoudit/vyřídit vadné zboží do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem na určenou adresu.

7. Zákaznické recenze

7.1. V rámci realizovaného nákupu zboží na webových stránkách www.jukl.cz, může být zákazníkům zaslán požadavek na hodnocení nákupu či produktu, formou zákaznické recenze. Zákaznická recenze je realizována vždy společnostmi Heureka.cz (viz podmínky Ochrana osobních údajů zákazníků).

7.2. Recenze jsou zobrazovány na portálu Heureka.cz nebo na webových stránkách www.jukl.cz.

8. Osobní údaje

8.1. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

9. Závěr

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy bylinarstvi@jukl.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího prodávající zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, spotřebitel se může se stížnosti obrátit na odbor obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Polička. Dozor nad dodržováním zákona na ochranu spotřebitele čís. 634/1992 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy